Contact Us

Pin Shiang Tea Co.,Ltd
Address
Headquarters
No.81, Songshan St. Songshan Vill., Mingjian Township,
Nantou County, Taiwan
Tel. 886-49-2580856